Projects

PROJEKTER - PROJECTS

ÅSTED -

Painting history on the facades

 

 

Groundworks | Deirdre O’Mahony

2 - 7 january og 8 - 13 june 2017 - udføres 14 - 31 august i Åsted

 

'Groundworks' er forberedelsen til bygningsarbejde, det gravearbejde der en en forudsætning for et godt byggeri..

Hal Foster skriver at ' viljen til at sammenkæde det, der ikke kan kædes sammen' i arkivariske kunstpraksisser 'er ikke så meget viljen til at skabe helhed, som viljen til at relatere - til bore ned i en fejlplaceret fortid, til at indsamle dens forskellige symboler (...), til at finde ud af hvad der bør bevares for nutiden'

"I GROUNDWORKS 2 igangsætte jeg den kollektive udvælgelse af billeder fra det indsamlede arkiv fra GROUNDWORKS 1, som motiver for en række mur og gavlmalerier på landsbyens huse. Dette er foreslået af borgerne, som et statement i det offentlige rum, af hvordan de ser deres egen historie og deres landsby i fremtiden. Murmalerierne holder måske hele 2017 ud, måske længere, og forbinder borgernes historie, håb og drømme med den bredere kontekst af Aarhus 2017, gennem det lokale arkivs prisme"

Den gamle skole i Åsted fungerede som et åbent space, hvor arkivet blev yderligere udforsket, undersøgt og gravet ned i, for at finde billeder og tekster der reflekterer de problemer landsbyen står overfor i dens kamp for at bevare et levende, vitalt, bæredygtigt fællesskab. Mur og gavlmalerier bliver udført af borgerne, under supervision af billedkunstner Leo Sagastuy, i løbet af august 2017, og de kommende år.

 

*Groundworks are site works done in advance of any construction work and require excavation in order to construct a good foundation for a future structure.Hal Foster notes that the ‘will to connect what cannot be connected’ in archival art practices ‘ is not a will to totalize so much as a will to relate — to probe a misplaced past, to collate its different signs (…) to ascertain what might remain for the present’.

For Groundworks 2 I intended to activate the collective selection of images from the Aasted archive collected in Groundworks 1, as subjects for a series of painted murals on the gable ends of village houses. This is proposed as a public statement by the villagers about how they see their history and their place in the future. The murals may remain for the duration of Aarhus 2017 or beyond, connecting the history, aspirations and dreams of the villagers to the broader context of Aahaus 2017, through the prism of the local archive. The former Freeschool functioned as an open space where the archive was further explored, examined and mined for images/texts that reflect the key issues facing the village in its struggle to remain a living, vibrant self-sustaining community. The murals will be accomplished by the citizens, supervised by visual artist Leo Sagastuy, in august 2017, and the years to come.

 

RADIUS tager udgangspunkt i landsbyen Åsted og det omgivende landskab i en radius på én kilometer. Radius konceptet, som blander kunst, natur-videnskab og sociologi, er udviklet af den hollandske kunstner Sjoerd Wagenaar. Indenfor det afgrænsede område vil danske og internationale kunstnere i samarbejde med lokale borgere, studerende og udefrakommende eksperter samt i udveksling med hinanden nærstudere og dykke ned i stedets ’dna’ og udvikle stedsspecifikke værker, der på den ene eller anden måde interagerer med stedet og lokalbefolkningen.

Ambition med RADIUS er at skabe grundlag for en dialogbaseret æstetisk proces, som bringer historie, fortællinger og positioneringer frem, der kan tilvejebringe ideer til en alternativ fremtid for

befolkningen i Åsted.

Tid og sted: 12.- 31. august med udgangspunkt i Åsted Gl. Skole, Gl. Åstedvej 10, Åsted, 7870 Roslev. Alle er velkomne

 

De deltagende kunstnerne er; Sjoerd Wagenaar og Tara Hoorweg (NL), Linda og Mathias Straub (CZ/D), Deirdre O'Mahony (IE), Jens&Morten (DK) og Line Sandvad Mengers (DK). Derudover indgår Krabbesholm højskole i samarbejdet.

 

 

The RADIUS project takes its startingpoint in the village of Åsted and the surrounding landscape in a radius of one kilometer. The Radius concept, which mixes arts, science and sociology, is developed by Dutch artist Sjoerd Wagenaar, who is also one of the participating artists. Within the radius, Danish and international artists will collaborate with local citizens, students and external experts. They will exchange with each other and dive into the place's 'dna' and develop site-specific artworks that interact with the site and the locals in one way or another.

RADIUS’ ambition is to provide a basis for a dialogue-based aesthetic process that brings history, narratives and positionings forward that can provide ideas for an alternative future for the village of Aasted and its inhabitants.

Time and place: 12th - 31st of august, based in Åsted Gl. Skole, Gl. Åstedvej 10, Åsted, 7870 Roslev. Everybody is welcome

 

 

The participating artists are; Sjoerd Wagenaar and Tara Hoorweg (NL), Linda and Mathias Straub (CZ/D), Deirdre O'Mahony, Jens&Morten (DK) and Line Sandvad Mengers (DK). In addition, Krabbesholm Højskole participates in the collaboration.

 

ÅSTED -

Radius

 

 

Junget-

Nyt bytorv i Junget

Med støtte fra Realdania, Statens Kunstfond, Spar Vest Fonden, Skive Kommune og Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 vil landsbyen Junget snart blive et nyt bytorv rigere. Det nye bytorv er skabt af den danske billedkunstner Birgitte Ejdrup Kristensen i samarbejde med CUBO Arkitekter.

 

Bytorvet vil blive bygget op af mursten fra nedrevne huse på stedet; huse, som tidligere rummede bager, købmand, vognmandsfirma og træskohandel, og dermed udgjorde byens centrum, hvor man naturligt mødtes. Bytorvet er udformet med udgangspunkt i borgernes ønsker om konkrete funktioner og vil komme til at indeholde en læplads, et overdække, et udsigtspunkt og et bålsted. Projektet tager overordnet udgangspunkt i borgernes ønske om at forskønne det offentlige fællesområde i landsbyens midte og dels af få fjernet flere tomme huse i byen.

Projektet sætter desuden fokus på at undersøge, om man ved i fællesskab at investere tid og kræfter i at transformere tomme huse til noget nyt af værdi for lokalsamfundet kan bidrage til en øget livskvalitet, fællesskabsfølelse og mod på sammen at finde løsninger for fremtiden i et lille landsbysamfund under pres fra årtiers stigende urbanisering.

 

Det nye bytorv vil således danne et nyt centrum, et mødested som binder landsbyens fortid, nutid og fremtid sammen og samtidig bærer en fortælling om, at mennesket til alle tider i alle kulturer har og har haft et grundlæggende behov for at være en del af et fællesskab.

 

Tid og sted: 1. sept. kl 16.00 Indvielse ved Borgmesteren i Skive, Realdania og Statens Kunstfond i Junget

Opførelsen kan følges i løbet af august måned

 

 

 

 

 

With the support of Realdania, the Danish Art Council, Spar Vest Foundation, the municipality of Skive and the European Capital of Culture, Aarhus2017, the village of Junget will soon become a new town square richer. The new city square is created by the Danish visual artist Birgitte Ejdrup Kristensen in collaboration with CUBO Architects.

 

The town square will be built up of bricks from demolished houses on the spot; Houses that previously used to be the towns bakery, grocery shop, kiosk and shoe maker, thus forming the town center where you met naturally. The town square is designed based on the citizens' wishes for specific functions and will include a covered eating place, a shelter, a viewing point and a fire place. The project is based on the citizens' desire to beautify the empty grounds in the center of the village after the houses are gone.

The project investigates whether the act of investing time, effort and attention into transforming empty houses into something new of value for the community can contribute to an increased quality of life, community feeling and courage to find solutions for the future in a small community under pressure from decades of rising urbanization.

 

The new town square will form a new center, a meeting place that binds the village's past, present and future together, while bearing a story that man has at all times in all cultures had a basic need to be part of a Community.

 

Time and place: sept. 1st, 16:00 inauguration by the mayor of Skive, Realdania and the Danish Art Foundation, in Junget

The brick laying can be followed during august

 

 

 

© Copyright Grasslands